گواهینامه تجارت قهوه

گواهینامه تجارت قهوه پرندگان

کمپانی های  قهوه که هر کدام از آن ها به روش های مختلفی که به تولید و نیز تجارت قهوه می پردازند و می توان گفت که هر کدام از گواهینامه های مربوط به تجارت قهوه دارای هدف و برنامه های خاصی می باشند .برچسب مربوط به هر کدام از این گواهینامه ها بیان میکند که هر کمپانی تحت چه استانداردهایی قهوه را به مرحله تولید می رساند .در زیر با برخی از گواهینامه های تجارت قهوه آشنا خواهید شد.

گواهینامه تجارت عادلانه قهوه چیست ؟  (Fair Trade Certificate)

گواهینامه‌ی تجارت قهوه عادلانه

قهوه ای که تولید آن با استانداردهای تجارت عادلانه تایید شده باشد قهوه تجارت عادلانه گفته می شود .شرکت هایی که بر پایه تجارت عادلانه کار می کنند مبنای کار خود را بر پایه احترام و شفافیت انتخاب می کنند .و هدف آن ها در تجارت ، تساوی حقوق می باشد .شرکت ها در این صنف برای توسعه پایداری قهوه شرایط تجاری بهتر را به کشاورزان تولید کننده دانه قوه سهیم می کنند . شرکت های تجارت عادلانه از تولید کنندگان نیز حمایت می کنند. کشاورزان نیز در این زمینه باید زباله های خطرناک را دور بریزند و از فرسایش خاک جلوگیری کنند و در تجارت عادلانه کار کودکان و نیز کار اجباری منع می شود .

گواهینامه دوستدار پرندگان چیست ؟ (Bird Friendly Certificate)

گواهینامه تجارت قهوه پرندگان

گواهینامه دوستدار پرندگان از سخت گیرانه ترین استانداردهای زیست محیطی می باشد.
برای اعطای گواهینامه دوستدار پرندگان اس ام بی سی می خواهد که تمامک تولیدکنندگان نیازهای ارگانیک بودن محصول را مد نظر قرار دهند و در ادامه معیارهای حفظ پوشش جنگلی زیستگاه و در نهایت قهوه دوستدار پرندگان باید همه خصوصیات قهوه ارگانیک را دارا باشد .

گواهینامه یو تی زد چیست ؟ (UTZ Certificate)

گواهینامه‌ی تجارت قهوه یو تی زد

این گواهینامه برای کشاورزی پایدار می باشد برچسب این گواهینامه برروی بیشتر از شانزده کشور وجو دارد . این گواهینامه در سال ۲۰۱۴ بزرگترین برنامه برای کشت قهوه  بوده است. روش مفید کشاورزی و مدیریت مزرعه از برنامه های این گواهینامه می باشد و در سال ۲۰۱۲ نه درصد از قهوه های تولید شده دارای این گواهینامه می باشد .

گواهینامه اتحادیه های جنگل های بارانی چیست ؟ (The Rainforest Alliance)

گواهینامه‌ی تجارت قهوه جنگل‌های بارانی

یک سازمان غیر دولتی می باشد که بر اساس رفتار مشتریان و و روش های استفاده از زمین فعالیت می کند .دفتر اصلی اتحادیه های جنگل های بارانی در نیویورک است و در جاهای دیگر از جمله آمریکای شمالی و جنوبی دفتر دارد .و برنامه برای صد کشور دارد . اتحادیه جنگل های بارانی برای جلوگیری از نابودی محیط زیست از استراتژی هایی برای به دام انداختن جنگل زدایان بزرگ استفاده می کنند .و کشاورزی را توسعه می دهند و آموزش به کشاورزان و جنگل بانام می دهند و به آن ها از لحاظ مالی کمک می کنند تا تغییران پایدار را اعمال کنند .


Comments are Closed